De werkgroepen: deskundig op inhoud

De 12 werkgroepen

De inhoudsdeskundigen van de werkgroepen werken het zorgprestatiemodel verder uit en doen voorstellen aan het Programmateam. In de werkgroepen zitten grote en kleine zorgaanbieders, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van de overheid.

1

Prestatielijst en setting

Deze werkgroep definieert zorgprestaties en functioneel omschreven behandelsettings. De werkgroep onderzoekt welke financiële gedragsprikkels uitgaan van de zorgprestaties, en wat daarvan de gevolgen zijn voor betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Het zorgprestatiemodel moet op dit punt beter zijn dan de huidige bekostiging. De werkgroep stelt een definitieve lijst met prestaties en settingen op (de zorgprestatielijst), en doet voorstellen voor de prestatiebeschrijvingen.

2

Regelgeving

Deze werkgroep stelt eenvoudige en duidelijke registratieregels, declaratieregels en informatieverplichtingen op. De NZa kan die dan vaststellen. De regels moeten fraudebestendig zijn, en de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken.

3

Aanvullende veldafspraken

Deze werkgroep ontwerpt de aanvullende veldafspraken. Dat zijn de afspraken die nodig zijn om het zorgprestatiemodel goed te laten werken. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar afspraken maken over in- en verkoop van zorg.

4

Controle en verantwoording

Deze werkgroep beschrijft hoe verantwoording (door zorgaanbieders) en controle (door zorgverzekeraars) gaan bij het zorgprestatiemodel. De werkgroep ontwikkelt een uniform controle- en verantwoordingsarrangement, en maakt procesbeschrijvingen en controleprotocollen. Controle en verantwoording sluiten zoveel mogelijk aan op (de transitie naar) Horizontaal Toezicht. De werkgroep streeft naar zoveel mogelijk proces- en systeemgerichte verantwoording.

5

Veldnorm beroepen niet-regiebehandelaars

Deze werkgroep beschrijft welke beroepen een erkende rol hebben in de zorgverlening in ggz en fz. Daarbij gaat het om de beroepen die nu geen regiebehandelaar kunnen zijn. De werkgroep betrekt hierbij ook wat in andere onderzoeken al is uitgezocht, en gaat na welke partijen input kunnen geven. De werkgroep bespreekt met het Zorginstituut hoe deze beroepen in een standaard kunnen worden vastgelegd. De werkgroep doet ook een voorstel voor welke beroepen declarabele consulten moeten kunnen registreren.

6

Implementatie

Deze werkgroep brengt in kaart hoe het zorgprestatiemodel de bedrijfsprocessen van zorgaanbieders beïnvloedt. En hoe zorgaanbieders en behandelaars zich het beste op het zorgprestatiemodel kunnen voorbereiden. De werkgroep maakt een voorbeeld-implementatieplan en een checklist, die elke zorgaanbieder/behandelaar zelf kan gebruiken.

7

ICT

Deze werkgroep brengt in kaart wat er moet gebeuren om de software van zorgaanbieders aan te passen op het zorgprestatiemodel. De werkgroep geeft softwareleveranciers, Vektis en Vecozo input, zodat die (technische) specificaties voor de software en voor het uitwisselen van berichten kunnen opstellen. De werkgroep formuleert en bewaakt mijlpalen voor deze processen.

8

Zorgvraagtypering

Deze werkgroep maakt een tussen- en een eindevaluatie van de pilot met het zorgclustermodel, en kijkt welke vervolgstappen nodig zijn om een bruikbare zorgvraagtypering te ontwikkelen. Hoe kan de zorgvraagtypering de doelen van het Hoofdlijnenakkoord, en met name gepast gebruik van zorg, ondersteunen? De werkgroep ontwikkelt een visie en een routekaart met vervolgstappen.

9

Communicatie

Deze werkgroep richt zich op communicatie, informatievoorziening en voorlichting over het zorgprestatiemodel. De werkgroep bestaat uit een aantal communicatieadviseurs van programmapartijen.

10

Voorbereiding simulatie

Deze werkgroep ontwikkelt hulpmiddelen en stelt kaders op voor de simulatie door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In de simulatie kan elke zorgaanbieder en zorgverzekeraar in 2021 zelf berekenen wat de invoering (financieel) betekent voor de organisatie.

11

Overgangsmodel

Deze werkgroep bereidt (veld)afspraken voor die in de jaren 2022 en 2023 een zorgvuldige overgang van de huidige bekostiging naar het Zorgprestatiemodel ondersteunen en maakt procesafspraken om de gevolgen van de harde stop en de contractafspraken inzake 2021 te monitoren.

12

Gepast gebruik

Deze werkgroep beschrijft de gezamenlijke uitgangspunten en kaders voor gepast gebruik in de ggz en fz in het zorgprestatiemodel. De werkgroep doet een voorstel voor hoe het zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering worden ingezet om gepast gebruik van zorg inzichtelijk en praktisch toepasbaar te maken.