Veelgestelde vragen over beroepen

Er zijn veel vragen over beroepen in het zorgprestatiemodel. Sommige vragen leven bij meerdere zorgaanbieders of zorgprofessionals. Daarom geeft het programma Zorgprestatiemodel antwoord op die veelgestelde vragen.

1. Hoe moet ik de toelichting bij het beroep WO-orthopedagoog en orthopedagoog-generalist in de beroepenlijst lezen? Wat betekent ‘Het merendeel van de patiënten … is jongvolwassen of heeft een bijkomende verstandelijke beperking.’?

In de toelichting staat ‘Het merendeel van de patiënten voor wie de zorg bekostigd wordt vanuit de Zvw of Wfz, is jongvolwassen of heeft een bijkomende verstandelijke beperking.’ Dit betekent allereerst dat de gedeclareerde zorg moet passen binnen de aanspraak volgens de Zvw of Wfz en niet in het domein van de Jeugdwet of Wmo mag liggen. Verder willen de programmapartijen met deze omschrijving aangeven welke patiëntengroep je op basis van het beroepscompetentieprofiel verwacht te zien bij de WO-orthopedagogen en/of orthopedagogen-generalist als het gaat om de Zvw-gefinancierde ggz en de fz.

De toelichting betekent niet dat een individuele WO-orthopedagoog en/of orthopedagoog-generalist niet voornamelijk volwassenen kan behandelen, bij hen kan ook sprake zijn van bijvoorbeeld een persoonlijke afhankelijkheidsrelatie of (gevolgen van) ontwikkelingsproblemen. Maar wel, dat een zorgverzekeraar aan een zorgaanbieder (werkgever) om een toelichting kan vragen, als achteraf blijkt dat het merendeel van Zvw- en Wfz-behandelingen door WO-orthopedagogen en/of orthopedagogen-generalist in de organisatie bij een andere doelgroep ligt dan je op grond van de algemene beschrijving zou mogen verwachten.

Een zorgverzekeraar kan altijd informatie opvragen over de inzet van professionals bij bepaalde groepen patiënten. Dit is dan een vraag over gepast gebruik van zorg. Het is aan de individuele organisatie om bij vragen van zorgverzekeraars over de gepastheid van de geleverde zorg een onderbouwing te geven. In de veldafspraken van het zorgprestatiemodel zijn in hoofdstuk 3.7.3 de uitgangspunten opgenomen van Gepast Gebruik en wordt ook gesproken over het maken van verbeterafspraken over toekomstige zorgverlening (zie citaat hieronder). Gesprekken over Gepast Gebruik op lokaal niveau kunnen leiden tot nieuwe inzichten op landelijk niveau over de inzet van de orthopedagoog-generalist en de WO-orthopedagoog voor andere patiëntgroepen.

Veldafspraken december 2021 artikel 3.7.3 lid 3:

“Zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over Gepast Gebruik op groepsniveau (niet op het niveau van individuele patiënten) met als doel Gepast Gebruik te bevorderen. Onder het bevorderen van Gepast Gebruik, wordt zowel het voorkomen van overbehandeling als het voorkomen van onderbehandeling verstaan. Deze afspraken richten zich op het continue verbeteren naar de toekomst en niet het corrigeren van het verleden. Vooraf worden afspraken gemaakt over de eventuele consequenties van het niet halen van verbeterafspraken.”

2. Ik ben als WO-pedagoog in opleiding tot psychotherapeut. Ik heb geen LOGO-verklaring hoeven aanvragen om de opleiding te starten. Kan ik dan wel declarabele consulten registreren als WO-orthopedagoog zolang de opleiding voortduurt?

De WO-orthopedagoog of WO-pedagoog in opleiding tot Psychotherapeut mag declarabele consulten registreren als WO-Orthopedagoog.

Voor het starten van deze opleiding heb je een geldige LOGO-verklaring nodig óf heb je moeten aantonen dat bepaalde onderdelen deel hebben uitgemaakt van de vooropleiding. Voor de eerste situatie communiceerden we al eerder dat het registreren van declarabele consulten ook mogelijk is als de LOGO-verklaring vervallen is en de opleiding nog voortduurt. Ook voor de tweede situatie is het niet nodig een LOGO-verklaring aan te vragen zolang de opleiding voortduurt.

3. Een zorgprofessional heeft een EVC-verklaring voor een specifiek vereist diploma in de beroepenlijst. Mag deze professional als het betreffende beroep declarabele consulten registeren?

Dat mag, als een EVC-verklaring aantoont dat aan de betreffende diploma-eis volledig wordt voldaan. De EVC-verklaring wordt dan gelijk gesteld aan het diploma dat volgens de beroepenlijst is vereist.

 

Deze antwoorden op veelgestelde vragen zijn toegevoegd aan de pagina Veelgestelde vragen.