FAQ – veelgestelde vragen

Heeft u een vraag gesteld tijdens een van de webinars in november en december 2020? Vanaf half december vindt u hieronder steeds meer antwoorden op de meest gestelde vragen.

Over het landelijke programma

Hoe kan ik mij inschrijven voor een werkgroep?

U kunt zich niet meer inschrijven. Alle werkgroepen zijn in hun definitieve samenstelling aan de slag. Heeft u iets dat voor een werkgroep van belang kan zijn? U kunt altijd uw brancheorganisatie benaderen, of een lid van het Programmateam of de werkgroep. Zij kunnen uw idee meenemen. Alle namen staan bij mensen.

Wie neemt de besluiten in het programma?

Wie een definitief besluit neemt, hangt af van het onderwerp. De NZa stelt prestaties, tarieven en regelgeving vast. Het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord neemt de besluiten over de andere onderwerpen. Hoe dit precies werkt staat bij Landelijk programma.

De invoering van het zorgprestatiemodel

Is het zeker dat het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd?

De Staatssecretaris heeft de NZa een aanwijzing gegeven om het zorgprestatiemodel als bekostiging voor de ggz en fz in te voeren. Dat betekent dat het zorgprestatiemodel in werking treedt met ingang van 1 januari 2022.

Patiënten

Wat merkt de patiënt van de nieuwe bekostiging?

De patiënt merkt dat nota’s duidelijker zijn. Hij kan bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie hij een consult heeft gehad, en hoelang dat duurde.

Patiënten die in 2020 zijn gestart met een behandeling die in 2021 doorloopt, kunnen te maken krijgen met ‘extra’ eigen risico.

Het is niet zo dat de zorg zelf anders wordt door het zorgprestatiemodel. Het model gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.

 

Houdt het zorgprestatiemodel rekening met de gevolgen van taalbarrières en culturele achtergrond?

Ja. Als een consult door een taalbarrière of de culturele achtergrond van een patiënt langer duurt, kan dat gewoon in rekening worden gebracht.

Komen er patiëntenfolders over het zorgprestatiemodel? Of moet elke zorgaanbieder zelf de informatie aan patiënten regelen?

Er komen landelijke communicatiemiddelen om patiënten te informeren. De werkgroep communicatie van het programma Zorgprestatiemodel gaat hier in 2021 mee aan de slag.

Welke rol krijgen naasten van de patiënt in het zorgprestatiemodel? Kan ik triadisch werken?

Een zorgverlener bepaalt zelf of en wanneer naasten bij de behandeling worden betrokken.

Voor een contact met naasten kan een consult (of een groepsconsult) worden geregistreerd. Een consult is volgens de (concept) beleidsregel van de NZa namelijk een direct, ononderbroken en zorginhoudelijk contact tussen zorgverlener en (forensische) patiënt of naasten van de patiënt.

Heeft het zorgprestatiemodel gevolgen voor de opt-out regeling?

De privacyverklaring blijft bestaan. Heeft u als zorgaanbieder een getekende privacyverklaring volgens het model van de NZa in het dossier? Dan hoeven op de factuur geen DSM-hoofdgroep en zorgvraagtype te worden vermeld.

Blijft de vrije keuze van behandelaar voor de patiënt van kracht?

Het zorgprestatiemodel regelt de bekostiging van zorg. De aanspraak op zorg volgens de Zorgverzekeringswet verandert niet. Het recht om zelf een zorgverlener of zorgaanbieder te kiezen ook niet. Het kan wel zijn dat de verzekeringspolis voorwaarden stelt.

Eigen risico

Moet een verzekerde twee keer eigen risico betalen als een behandeling over een jaargrens heengaat?

Ja. Vanaf 2022 telt de behandeling in de ggz elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico.

Komt er een overgangsregeling voor het eigen risico bij harde afsluiting van een dbc?

Nee. De gewone regels van het eigen risico gelden. Als een behandeling die in 2021 is gestart in 2022 doorgaat onder het zorgprestatiemodel, betaalt de patiënt twee keer eigen risico. Een keer voor de dbc of prestatie basis-ggz die in 2021 is gestart en afgesloten, en een keer voor de zorg in 2022.

Prestaties

Mag je een no-show declareren?

Bij een ‘no-show’ wordt er geen zorg geleverd. Daarom krijgt het zorgprestatiemodel hier geen prestatie/tarief voor. Een zorgaanbieder kan wel als eigen beleid hebben dat de patiënt die niet komt opdagen een vast bedrag moet betalen. Dat moet dan vooraf aan de patiënt worden meegedeeld.

Wij werken met doven en slechthorenden met psychische problemen, in Nederlandse Gebarentaal. Blijft de tolktoeslag per DBC bestaan?

De toeslag per DBC wordt vervangen door een toeslag per consult. Zie de (concept) beleidsregel van de NZa onder Downloads (prestaties en regelgeving).

Komt er een aparte vergoeding voor reistijd?

Er komen vier toeslagen voor reistijd.

  • ggz reistijd tot 25 minuten
  • ggz reistijd vanaf 25 minuten
  • fz reistijd tot 45 minuten
  • fz reistijd vanaf 45 minuten

De toeslag geldt per consult. Welke toeslag van toepassing is bepaal je door de werkelijke reistijd van de heen- en terugreis bij elkaar op te tellen.

Ik kan mij voorstellen dat een consult langer duurt dan 120 minuten. Hoe wordt dat vormgegeven?

Voor de consulten gelden ‘vanaf’ grenzen. Een consult van bijvoorbeeld 140 minuten valt dus in de categorie ‘consult vanaf 120 minuten’. Dat is het langste consult. Consulten kunnen alleen worden ‘gestapeld’ als er een onderbreking om zorginhoudelijke redenen tussen zit. Een korte pauze, bijvoorbeeld om koffie te halen, valt daar niet onder. Zie de (concept) beleidsregel van de NZa onder Downloads (prestaties en regelgeving).

Wij doen veel neuropsychologisch onderzoek. Waar kan ik dat kwijt? Ik zie er geen toeslag voor.

Neuropsychologisch onderzoek valt onder de definitie van diagnostiek. Die luidt: activiteiten met als doel (bijdragen aan) het stellen van een diagnose, uitgevoerd door een zorgverlener die hiervoor bevoegd en bekwaam is. U kunt dus een consult diagnostiek registreren.

Prestaties: groepsbehandeling

Mag je voor een groepsconsult ook deelnemers meetellen die onder een andere financiering vallen?

Ja, dat moet zelfs. Deelnemers uit andere financieringsstromen moeten worden meegeteld, omdat ze mede bepalen hoeveel tijd elke individuele patiënt kan krijgen. Het zorgprestatiemodel-groepsconsult wordt echter alleen bij de Zvw- en de Wfz-patiënten in rekening gebracht. Deelname van de andere patiënten wordt volgens de regels van de andere financieringsstroom afgerekend, niet volgens het zorgprestatiemodel.

Hoe kan ik een groepsconsult registreren bij een groepssessie die langer duurt dan 30 minuten?

De prestatie groepsconsult heeft een eenheid vanaf 30 minuten. Dat betekent dat als een groepssessie bijvoorbeeld 70 minuten duurt, elke behandelaar per patiënt 2 keer een prestatie ‘groepsconsult’ registreert. 

Wordt er rekening gehouden met het aantal behandelaren dat een groepssessie geeft?

Ja. Als meerdere behandelaren het groepsconsult leveren kan iedere zorgverlener apart een groepsconsult registreren. De behandelaren moeten dan wel onder de consult registerende beroepen vallen.  

Indirecte tijd

Wat gebeurt er met de indirecte tijd?

Indirecte tijd zit voortaan verdisconteerd in het tarief van het consult. Voor de bekostiging hoeft de indirecte tijd niet meer geregistreerd te worden.  

In de planning moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met de tijd die de zorgverlener kwijt is aan bijvoorbeeld verslaglegging. Een zorgaanbieder kan zelf bepalen of dit wordt ingericht in de agenda.  

Hoe wordt het MDO vergoed?

Valt de instelling onder het Kwaliteitsstatuut sectie III? Dan hoeft het multidisciplinair overleg (MDO) niet meer te worden vastgelegd voor de declaratie. Het is verdisconteerd in het tarief.  

 Zorgaanbieders die onder sectie II van het Kwaliteitsstatuut vallen en die met een andere zorgverlener over een patiënt overleggen, mogen een intercollegiaal overleg registreren. De precieze voorwaarden staan in de (concept) beleidsregel van de NZa.  

Bij diagnostiek of patiënten met complexe dossiers ben ik meer indirecte tijd kwijt. Hoe wordt hier rekening mee gehouden?

In een diagnostisch consult zit gemiddeld meer indirecte patiëntgebonden tijd dan in een behandelconsult. Voor wat betreft patiënten met complexe dossiers: in de consulttarieven zit het gemiddelde aan indirecte tijd opgenomen. De ene keer is dat te veel en de andere keer misschien iets te weinig.  

Generalistische basis-ggz

Komt er een maximumaantal consulten voor behandeling in de gb-ggz?

Als het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd, gaan voor basis-ggz en gespecialiseerde ggz dezelfde prestaties gelden. De bekostiging van basis-ggz gaat dan niet meer uit van genormeerde tijden. De Staatssecretaris bevestigt dat in zijn brief aan de Tweede Kamer over de invoering van het zorgprestatiemodel, op pagina 9: In de basis-ggz vervallen de huidige genormeerde tarieven, die uitgaan van een bepaalde duur van het behandeltraject.

Tegelijkertijd wijst de Staatssecretaris op het belang van volumebeheersing en monitoring. Het is daarom niet uit te sluiten dat zorgverzekeraars voor gecontracteerde basis-ggz afspraken met zorgaanbieders zullen willen maken. Dit staat echter los van het zorgprestatiemodel.

De NZa zal (ook met het oog op de monitoring die in de brief wordt genoemd) waarschijnlijk gaan bepalen dat de prestaties die voor basis-ggz in rekening worden gebracht een ‘zorglabel’ moeten meekrijgen. De basis-ggz zal dus voor zorgverlener, patiënt en zorgverzekeraar wel herkenbaar blijven.

Komt het onderscheid tussen basis-ggz en gespecialiseerde ggz helemaal te vervallen?

Als het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd, gaan voor basis-ggz en gespecialiseerde ggz dezelfde prestaties gelden. De NZa zal waarschijnlijk wel gaan bepalen dat de prestaties die voor basis-ggz in rekening worden gebracht een ‘zorglabel’ moeten meekrijgen. De basis-ggz zal dus voor zorgverlener, patiënt en zorgverzekeraar wel herkenbaar blijven. Het is niet uit te sluiten dat zorgverzekeraars voor gecontracteerde basis-ggz afspraken met zorgaanbieders zullen willen maken. Dit staat echter los van het zorgprestatiemodel.

Forensische zorg

Voor de forensische zorg wordt er alleen gesproken over dbbc’s. Gaan de forensische zzp’s en extramurale parameters ook over op het zorgprestatiemodel?

Nee. In de forensische zorg is het zorgprestatiemodel alleen van toepassing op behandeling (dbbc’s). De bekostiging van verblijf met begeleiding (zzp-c 1 t/m 6 en zzp-vg 1 t/m 7) verandert niet. Voor de zorgvorm ambulante begeleiding blijven de extramurale parameters van toepassing.

Acute ggz

Hoe kan ik acute zorg registeren?

In plaats van de crisis-dbc’s binnen budget komen er aparte consulten en verblijfsdagen binnen budget in het zorgprestatiemodel.

Crisis-dbc’s buiten budget komen ook te vervallen in het zorgprestatiemodel. In plaats hiervan worden de gewone prestaties (consulten en verblijfsdagen) in het zorgprestatiemodel geregistreerd en gedeclareerd.

Regelgeving

Blijft de verplichte aanlevering aan DIS bestaan?

Vanaf 2022 moet tegelijk met het versturen van een declaratie ook informatie aan de NZa worden aangeleverd. Dit staat in de (concept) Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de NZa. Deze vindt u bij de Downloads.

Wanneer worden de definitieve tarieven bekend?

De NZa zal half april de definitieve tarieven bekend maken. Tot dan kunt u met de concept tarieven voor de simulatie de financiele impact voor uw organisatie berekenen.

Beroepen

Onder welke beroepsgroep gaan BIG-opleidelingen vallen?

Een opleideling valt onder het beroep waarvoor hij of zij al wel is gediplomeerd. Dus een psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog registreert als WO-psycholoog (een beroep in de categorie ‘overige beroepen’). En een arts in opleiding tot psychiater registreert als arts. De opleideling registreert dus niet als het beroep waarvoor hij of zij nog in opleiding is.

Wat is de plek van WO-psychologen in het zorgprestatiemodel?

Het beroep WO-psycholoog komt via de hardheidsclausule op de lijst overige beroepen. Dat betekent dat WO-psychologen consulten in die categorie kunnen registeren. Er wordt nog gewerkt aan een duidelijke afbakening van welke studierichtingen onder ‘WO-psycholoog’ zouden moeten vallen. Het programma kijkt of de LOGO-verklaring hiervoor een oplossing kan zijn.

Zorgvraagtypering

Is het vastleggen van een zorgvraagtypering verplicht?

Ja, vanaf 2022 wordt het zorgvraagtype verplicht op de factuur vermeld bij de zorgprestaties. Er is één uitzondering: bij diagnostiekconsulten is het vermelden van het zorgvraagtype optioneel. Dat staat in de Nadere regel van de NZa.

Blijft een DSM-diagnose verplicht?

In 2022 en 2023 wordt voor de ggz en de fz ook de DSM-5 diagnose geregistreerd. Voor de gespecialiseerde ggz wordt de diagnose hoofdgroep op de factuur vermeld, voor de gb-ggz het profiel (type traject). Na die 2 jaar kijkt de NZa of de zorgvraagtypering voldoende is doorontwikkeld en of de verplichte vermelding van de diagnose hoofdgroep kan vervallen.

Wie typeert de zorgvraag?

De regiebehandelaar moet de zorgvraag typeren.

Gebruiken we voor de fz dezelfde zorgvraagtypering als voor de ggz?

Er komt één model voor zorgvraagtypering met twee afslagen: een voor ggz en een voor fz. Voor de zorgvraagtypering ggz vormen de 21 hoofdclusters de basis en is de HoNOS+ vragenlijst het instrument. Voor de forensische patiënt bepaalt het recidiverisico in combinatie met de ernst van het delict en eventuele responsiviteitproblemen het zorgvraagtype. Deze score wordt bepaald met bestaande risicotaxatie instrumenten, niet met de HoNOS+ vragenlijst.

ICT

Wat moet ik zelf regelen met mijn softwareleverancier?

Een aantal grote softwareleveranciers nemen deel in het programma Zorgprestatiemodel en zijn betrokken bij het opstellen van functionele specificaties.

Of uw leverancier deelneemt of niet, altijd zal het EPD voor uw eigen organisatie moeten worden aangepast. Daarom raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier om na te gaan wat de leverancier doet en wat u zelf moet doen.

Simulatie

Komt er software voor het uitvoeren van de simulatie?

Onder Downloads vindt u een stappenplan en tabellen waarmee u zelf de financiële impact van invoering van het zorgprestatiemodel kunt berekenen. Het programma Zorgprestatiemodel stelt hiervoor geen aparte software beschikbaar. Als u ondersteuning nodig heeft bij de simulatie kunt u het beste contact opnemen met uw brancheorganisatie.