Nieuwe regels voor 2023 gepubliceerd

De nieuwe regels voor de ggz zijn gepubliceerd. De NZa heeft geen grote wijzigingen doorgevoerd om aanbieders de tijd te geven om hun ict-systemen op orde te krijgen. De NZa heeft een aantal wijzigingsverzoeken gehonoreerd zodat deze in 2024 ingevoerd kunnen worden. Een overzicht van de regels voor 2023 vindt u op de website van de NZa. Hieronder legt de NZa uit wat de wijzigingen zijn:

Vergoeding inzet tolken in groepsconsult

Per 2023 is er in het zorgprestatiemodel een nieuwe toeslag voor de bekostiging van de inzet van een doventolk en een talentolk in groepsconsulten. De NZa voegt 10 prestaties toe aan het zorgprestatiemodel, die gekoppeld worden aan het aantal patiënten dat binnen een groepsconsult een tolk deelt. Dit heeft wel impact op de ICT, maar er is maatschappelijke behoefte aan de aanwezigheid van tolken bij groepsconsulten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is dit zorg die valt binnen de aanspraken van de Zorgverzekering, dus moet hiervoor een prestatie beschikbaar zijn.

De aanleiding voor de wijziging is dat een beperkt aantal zorgaanbieders te maken heeft met patiënten die gebruik moeten maken van een tolk. Deze aanbieders komen niet uit met de huidige bekostiging. Voor een vergoeding van de inzet van tolken in groepsconsulten maken zij nu specifieke afspraken met zorgverzekeraars of maken zij gebruik van max-max-tarieven.

Herverdeling indirecte tijd tussen individuele consulten en groepsconsulten

We hebben de verdeling van indirecte tijd naar groepsconsulten aangepast. Algemeen indirecte tijd is de tijd die een behandelaar besteedt aan een patiënt ter voorbereiding, onderzoek of verslaglegging, maar die niet direct aan een (groeps-)consult te koppelen is. Per 2023 wordt de algemeen indirecte tijd in de tarieven verdeeld over behandel- en groepsconsulten. De impact van deze wijziging verschilt per beroepsgroep en per setting. De impact is het grootste voor beroepsgroepen met relatief veel indirecte tijd.

In de huidige tarieven wordt de algemeen indirecte tijd toegerekend aan behandelconsulten. Ten opzichte van 2022 zullen de tarieven van individuele behandelconsulten in 2023 dalen. Dit komt doordat er minder algemeen indirecte tijd aan de consulten wordt toegekend. De tarieven van groepsconsulten zullen flink stijgen.

Een verdere onderbouwing van deze wijziging vindt u in het verantwoordingsdocument.

Wijzigingen acute ggz

  1. Voor het vaststellen van het definitieve budget (nacalculatie) hebben wij een wijziging doorgevoerd op verzoek van veldpartijen. De aanbieder en verzekeraar kunnen ervoor kiezen niets te wijzigen ten opzichte van het verwachte budget (voorcalculatie). Dit geeft beide partijen zekerheid over het budget.
  2. Tot en met dit jaar moesten aanbieders hun gehele capaciteit invullen die wij vervolgens via een verdeelsleutel toerekenden aan de Zvw. Vanaf 2023 hoeven de aanbieders hun capaciteit die ze inzetten voor jeugdigen (18-) niet meer in te vullen. Vooral het vaststellen van die verdeelsleutel wordt makkelijker.
  3. Aanbieders kunnen nu ook hun reistijd declareren. Er zijn hiervoor twee extra prestaties (reistijd acute ggz) bijgekomen.
  4. Onze beslisregel bij éénzijdige aanvragen is aangepast. Beide partijen moeten hun aanvraag onderbouwen en motiveren. Mede naar aanleiding van een uitspraak van het CBb is dit aangepast. De beslisregel was “de laagste tenzij onredelijk”.

Bron: NZa

 

Ga naar de regels voor 2023